Regulamin promocji

Regulamin promocji

 

  1. Postanowienia ogólne 

1.1  Organizatorem promocji jest spółka FeedPro Sp. z o.o. z siedzibą w Osinie (72-221), Redostowo 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000745887, NIP:8561890857, (dalej również: „Organizator”).

 

1.2. Promocja jest organizowana pod nazwą „Promocja” (dalej również: „Promocja”).

1.3. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej również: „Regulamin”). Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie zew-natury.com.

  1. Założenia Promocji

2.1. Promocja będzie obowiązywać w sklepie internetowym zew-natury.com.

2.2. Promocja będzie trwała do wykończenia zapasów.

2.3. Każdy Klient, który w czasie trwania Promocji, zakupi towar z asortymentu dla psa lub kota, na stronie  zew-natury.comoraz poda kod promocyjny znajdujący się na materiałach promocyjnych otrzyma rabat w wysokości 10%. Rabat liczony jest od ceny towaru obowiązującej w dniu zakupu. Przy zakupie na zew-natury.com rabat będzie uwzględniony w Koszyku na formularzu zamówienia po wpisaniu kodu rabatowego: ZN2021.

2.4. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w Promocji, Organizator zwraca cenę rzeczywiście uiszczoną za towar.

2.5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

2.6. Promocja nie łączy się z innymi kuponami i rabatami.

  1. Postępowanie reklamacyjne

3.1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu. 

3.2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja Promocji”. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub Promocją. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

3.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Postanowienia końcowe

4.1. Promocja nie jest sponsorowana ani współorganizowana przez podmiot prowadzący serwis Facebook.com, a jego udział ogranicza się jedynie do udostępnienia platformy informatycznej serwisu. Tym samym podmiot prowadzący serwis Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za realizację Promocji.

4.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

 

 

pixel